Kategorie

PrestaShop

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZOIS

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym CZOIS oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

 

1.2. Sklep internetowy CZOIS, o którym mowa w pkt. 1.1. i kolejnych punktach regulaminu, dostępny jest pod adresem internetowym: www.czois.pl.

 

1.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Pawła Trębickiego (zwanym dalej: „Sprzedającym”), wykonującym działalność gospodarczą pod firmą: RENOWATION Paweł Trębicki z siedzibą w Poznaniu (adres: os. Polan 36/2, 61-253 Poznań, identyfikującym się numerami NIP: 7831583338,  REGON:301093684

 

1.4. Przedmiotem działalności sklepu czois jest sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).

 

1.5. Serwis internetowy umożliwia: www.czois.pl

 

1.5.1. Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w sklepie CZOIS;

 

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby (zwane dalej: „Kupującymi”).

 

Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

 

1.6. Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego CZOIS rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

1.7. Do korzystania ze sklepu internetowego CZOIS, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:

 

1.7.1. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

1.8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego CZOIS spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego CZOIS z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z CZOIS.

 

1.9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

 

1.10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego CZOIS, w tym przez filtry antyspamowe.

 

§2. Zamówienia

 

2.1. Zakupów w sklepie internetowym CZOIS mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym CZOIS w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.

 

2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.

 

2.3. Zamówienia w sklepie internetowym CZOIS można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

 

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.

 

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

 

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

 

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, o którym mowa w pkt. 2.4.

 

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

2.9. W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

 

2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

 

2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

 

2.10. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

 

2.11. Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.

 

 

§3. Ceny i płatności

 

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem www.przelewy24.plzapłaty”.

 

3.2. do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

 

3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 

BZWBK

76109013590000000122102503

Pawel Trebicki

Os. Polan 36/2

61-253 Poznan

 

3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dostępnego pod adresem ;

 

3.2.3. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem wskazanym w pkt. 1.3.

 

3.3. rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayPro S.A. należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

 

 

§4. Dostawa

 

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

 

4.1.1. za pośrednictwem kuriera;

 

4.1.2. za pośrednictwem Poczty Polskiej – w przypadku przesyłek o wadze do 5 kg (5

 

kilogramów);

 

4.1.3. Poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.3.

 

4.2. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.

 

4.3. osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.

 

§5. Prawo do odstąpienia

 

5.1. Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz jest udostępniany Konsumentowi na stronie http://czois.pl/regulamin, przy czym do zachowania terminu 14 dni wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3.

 

5.2. Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy CZOIS, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.

 

5.3. Na stronie http://czois.pl/regulamin udostępniony jest wzór odstąpienia od umowy, który należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres biuro@czois.pl lub listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

 

Odstąpienie

 

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

6.1. Sklep internetowy CZOIS przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych , Sklep internetowy CZOIS starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy CZOIS sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego CZOIS. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy CZOIS informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

 

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy CZOIS jest Paweł Trębicki, zamieszkały w Poznaniu (adres: os. Polan 36/2 61-253 Poznań) ,wykonujący działalność gospodarczą pod firmą RENOWATION Paweł Trębicki z siedzibą w Poznaniu (adres: os. Poolan 36/2 61-253 Poznań), identyfikujący się numerami NIP: ….., REGON: ….., będąca/y właścicielem serwisu www.czois.pl.

 

6.3. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego CZOIS oraz użytkowników CZOIS (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

 

6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.

 

6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

 

6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

 

6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

 

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych http://isip.sejm.gov.pl/

 

(dostęp 05.11.2014)

 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

6.11. Kupujący mają prawo do:

 

6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;

 

6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 

6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

 

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres biuro@czois.pl bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

 

6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego CZOIS. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

6.13. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego CZOIS. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego CZOIS.

 

§7 Dodatkowe zastrzeżenia prawne

 

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego CZOIS chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

 

7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

 

7.3. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym CZOIS służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

 

 

§8. Reklamacje

 

8.1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

 

8.2. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

8.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 8.1. i 8.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego CZOIS mogą być zgłaszane:

 

8.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

 

8.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 7.5.

 

Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 

8.5. Na stronie www.czois.pl/regulamin i udostępniony jest wzór protokołu reklamacyjnego, który należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres biuro@czois.pl lub listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.3.

 

Protokół reklamacyjny

 

§9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

 

9.2. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego CZOIS mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.czois.pl